Legislatie specifica

Legislaţie specifică

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului şi Consiliului European privind stabilirea unui cadru de acţiune comunitar în domeniul politicii apei.
Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind implementarea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi managementul asistenţei financiare acordate României prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European şi al Mecanismului Financiar Norvegian pentru perioada de programare 2009-2014, aprobată prin Legea nr. 246/2013;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind managementul financiar al asistenţei externe în conformitate cu Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.
Ordinul Ministrului nr. 1683/2013 cu privire la normele de aplicare ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind managementul financiar al asistenţei financiare externe în conformitate cu Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 /2006 privind acordarea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune a lucrărilor publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 925 din data de 19/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor privind acordarea contractelor de achiziţie publică în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind acordarea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune a lucrărilor publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 1120/2013, emis de Ministerul Fondurilor Europene privind aprobarea procedurii simplificate implementată de beneficiarii privaţi ai proiectelor finanţate în cadrul instrumentelor structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi de proiecte pentru acordarea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, cu finanţare SEE şi prin Mecanismul Financiar Norvegian.
Principala bază legislativă naţională căreia se conformează obiectivele proiectului RESTAURARE-DD constă în:

Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare
Legea 82/1993 privind constituirea şi modul de funcţionare a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi în stransă corelare cu acţiunile Planului de management al acestei rezervaţii.
Ordonanţa de Urgenţă Nr. 57 /2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Ordin nr. 776 /2007 privind declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, care prevede ca sit de importantă comunitară si ROSCI0065 Delta Dunării.
H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, prin care şi perimetrul RBDD a fost declarat sit cu regim de arie protejată: ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim Sinoie.
Directiva Habitate 92/43/EEC din 21 Mai 1992 privind Conservarea Habitatelor Naturale şi a Faunei şi Florei Sălbatice.
Directiva Păsări 79/409/EEC din 2 Aprilie 1979 referitoare la conservarea păsărilor sălbatice.
HG 1460 / 2008 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă.

Comentariile sunt închise.